Privacy

Het Newomij-concern – bestaande uit Newomij Vastgoed, Newomij Financieringen en Newomij VvE Beheer – respecteert uw privacy en persoonlijke levenssfeer. Om u van dienst te zijn, verwerken wij uw persoonlijke gegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met het oog op uw privacy zijn onze processen zorgvuldig ingericht. Uiteraard zorgen wij voor een adequaat niveau van beveiliging van gegevens in de vorm van passende technische en organisatorische maatregelen.

In deze privacyverklaring leggen wij onder andere uit welke persoonsgegevens wij verwerken met welk doel en op basis van welke rechtmatige grondslag. Daarnaast beschrijven wij uw rechten inzake de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten van het Newomij-concern behoren, op de websites www.newomij.nl, Mijn Newomij en websites die tot onze objecten behoren, zoals www.sparrenheuveloffices.nl en de diensten die wij verlenen.

Contactgegevens Newomij:

Kon. Wilhelminalaan 31, 1411 EL Naarden
Postbus 5090, 1410 AB Naarden
088 639 66 45
privacy@newomij.nl

Type persoonsgegevens, verwerkingsdoeleinden en rechtmatige grondslag

Wij verwerken persoonsgegevens zoals uw NAW-gegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens voor de uitvoering van onze diensten op het gebied van vastgoedbeheer, waaronder verhuur en exploitatie van vastgoed, vastgoedfinancieringen en VvE Beheer. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsvoering, waaronder het werven en selecteren van personeel, administratie, beveiliging, beheer van ICT-systemen, naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen. Wij verwerken ook persoonsgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden, waaronder het beheren van de website en het verzenden van nieuwsbrieven. Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en het plaatsen van cookies en web beacons vragen wij uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden van de betreffende nieuwsbrief of per e-mail via bovenstaande contactgegevens. Tot slot verwerken wij persoonsgegevens voor statistische- en analysedoeleinden, met het oog op managementinformatie ten behoeve van onszelf en onze klanten, zoals Verenigingen van Eigenaars. Wij houden van al onze verwerkingen van persoonsgegevens een register van verwerkingsactiviteiten bij waarin -onder meer- de categorieën van persoonlijke gegevens worden geregistreerd en het doel waarvoor deze worden verwerkt.

Bron persoonsgegevens

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens van uzelf of omdat wij deze in het kader van onze dienstverlening (of één van onze andere verwerkingsdoelen) van derden verkrijgen, bijvoorbeeld van intermediairs of uit openbare bronnen zoals het handelsregister of het kadaster.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen persoonsgegevens met verschillende derden, maar alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk hierbij aan meet- en verdeelbedrijven, incassobureaus, aannemers of verzekeraars. Gegevens worden uitsluitend gedeeld indien eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid bij de ontvanger wordt gegarandeerd. Dit kan bijvoorbeeld worden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Persoonsgegevens buiten de EU

Ons uitgangspunt is om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de AVG van toepassing is binnen de EU kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau worden verzekerd. Indien we vanuit de wet of een gerechtelijk vonnis worden verplicht persoonsgegevens te delen met een derde buiten de EU, doen wij dat alleen als een passend beschermingsniveau wordt geboden.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijnen en/of niet langer dan het doel waarvoor de gegevens zijn overgelegd. Daarna vernietigen wij uw persoonsgegevens of bewaren we deze op een manier zodat deze niet meer herleidbaar zijn tot een persoon.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Cookies worden dan niet meer opgeslagen als u onze website bezoekt. Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken/uw instellingen en voorkeuren te onthouden.
Het gebruik van cookies stelt ons in staat om de werking, bruikbaarheid en effectiviteit van onze website te verbeteren en te personaliseren. Tevens helpt het ons de effectiviteit van onze marketingactiviteiten te meten.
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Cookie-overzicht

Cookie Omschrijving Duur Type
_ga Wordt geïnstalleerd door Google Analytics, berekent bezoekers-, sessie- en campagnegegevens en houdt ook het sitegebruik bij voor het analyserapport van de site. De cookie slaat informatie anoniem op en kent een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te herkennen. 2 jaar Analytics
_gid Wordt geïnstalleerd door Google Analytics, slaat _gid-cookie informatie op over hoe bezoekers een website gebruiken, terwijl het ook een analyserapport maakt van de prestaties van de website. Enkele van de gegevens die worden verzameld, zijn onder meer het aantal bezoekers, hun bron en de pagina’s die ze anoniem bezoeken. 1 dag Analytics
_gat_UA-* Google Analytics stelt deze cookie in voor het volgen van gebruikersgedrag. 1 minuut Analytics
_ga_* Google Analytics stelt deze cookie in om paginaweergaven op te slaan en te tellen. 2 jaar Analytics
1.gif Wordt gebruikt om het aantal sessies te tellen op de website. Nodig om CMP product optimaal te kunnen leveren. Session Functioneel
CookieConsent Hierin worden de voorkeuren opgeslagen zoals opgegeven via de Cookie Consent banner. Hierin worden naast de voorkeuren ook een versie nummer opgeslagen. Als er een wijziging plaats vind in de privacy en cookie policy dan zal het versie nummer opgehoogt worden en vragen we opnieuw om toestemming. 1 jaar Functioneel
showSplashScreen Deze cookie houdt bij of jij als bezoeker het splashscreen hebt gezien. Als deze cookie is gezet laten we het splashscreen gedurende deze sessie niet meer zien. sessie Functioneel
wp-postpass_* Staat gehashte informatie in die betrekking heeft tot pagina’s die met een wachtwoord zijn beveiligd. 10 dagen Functioneel

Uw rechten

U heeft het recht:
• op informatie over de verwerkingen;
• op inzage in uw gegevens;
• op correctie van de gegevens als deze niet kloppen;
• op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’;
• op beperking van de gegevensverwerking;
• op verzet tegen de gegevensverwerking;
• op overdracht van uw gegevens (dataportabiliteit);
• om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Op uw verzoek om een recht uit te oefenen, reageren we zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst. Als wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, geven wij u in onze reactie een zorgvuldige motivering.
Om zeker te zijn dat het verzoek door uzelf is gedaan, bellen of e-mailen wij ter verificatie naar bij ons bekende gegevens.

Let op: bij wie moet u een verzoek om een recht uit te oefenen indienen?
Verzoeken inzake onze dienstverlening in het kader van VvE Beheer moeten per e-mail of schriftelijk worden ingediend bij de vereniging. De vereniging is de verwerkingsverantwoordelijke en is daarom voor u het eerste aanspreekpunt. De vereniging kan dit verzoek ter afhandeling neerleggen bij ons als verwerker. Verzoeken inzake onze dienstverlening vanuit Newomij Vastgoed en Newomij Financieringen moeten worden ingediend via privacy@newomij.nl.

Recht op inzage

U krijgt een volledig overzicht inzake de bron, ontvangers en doelen van de verwerkte gegevens.

De navolgende gegevens worden niet door ons overgelegd:
• persoonlijke werkaantekeningen en notities voor intern gebruik;
• persoonsgegevens van derden, bijvoorbeeld een klacht over u ingediend door de buren;
• persoonsgegevens die worden gebruikt in het kader van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten en andere gevallen genoemd in de uitzonderingen van art. 23 AVG.

Recht van correctie

Indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, bestaat het recht om deze aan te (laten) passen. In het kader van onze dienstverlening inzake VvE Beheer en Vastgoed kan via het webportal of Mijn Newomij een aantal persoonsgegevens door uzelf worden gewijzigd (telefoonnummer, e-mailadres). Overige correcties kunt u mailen naar privacy@newomij.nl.

Recht om vergeten te worden

Na beoordeling van een verzoek gaan wij, indien mogelijk, over tot verwijderen van (een deel van) de persoonsgegevens. Dit kan echter niet in alle gevallen. Voor bepaalde gegevens bestaat een wettelijke bewaartermijn en/of -plicht. Daarnaast zijn bepaalde persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien wij niet kunnen voldoen aan uw verzoek, stellen wij u daarvan gemotiveerd op de hoogte.

Recht op beperking

Indien sprake is van betwisting inzake de juistheid van uw persoonsgegevens, een onrechtmatige verwerking of dat u zich verzet tegen het wissen van uw persoonsgegevens, dan kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens ‘stil laten zetten’.

Recht van verzet

In verband met persoonlijke bijzondere omstandigheden kunt u, bij in de wet opgenomen gevallen, verzet aantekenen tegen de verwerking van bepaalde gegevens. Indien het verzet gerechtvaardigd is, dan beëindigen wij direct de verwerking. Wij zijn niet verplicht gehoor te geven aan een verzet als het verstrekken van gegevens wettelijk verplicht is. Indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna door ons een zorgvuldige belangenafweging wordt gemaakt. In het geval van direct marketing bestaat altijd het recht van bezwaar.

Recht van dataportabiliteit

Op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben, overdragen naar u of een andere organisatie naar keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens geautomatiseerd worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.

Klachten

Als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan horen wij dat graag van u. Klachten kunt u mailen naar privacy@newomij.nl. Wordt uw klacht niet naar uw tevredenheid door ons opgelost, dan kunt u een klacht indienen bij de privacytoezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor contactgegevens op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom deze regelmatig te bekijken. De actuele privacyverklaring is beschikbaar op de website www.newomij.nl/privacy-policy.