Privacy Policy | Disclaimer | Cookiebeleid

Privacyverklaring

 

Het Newomij-concern bestaande uit Newomij, Newomij Vastgoed, Newomij Financieringen, Newomij Verzekeringen en Newomij VvE Beheer (wij) respecteren uw privacy en persoonlijke levenssfeer. Om u van dienst te zijn, verwerken wij uw persoonlijke gegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met het oog op uw privacy zijn onze processen zorgvuldig ingericht. Uiteraard zorgen wij voor een adequaat niveau van beveiliging van gegevens in de vorm van passende technische en organisatorische maatregelen.

 

In deze privacyverklaring leggen wij onder andere uit welke persoonsgegevens wij met welk doel en op basis van welke rechtmatige grondslag verwerken. Daarnaast beschrijven wij uw rechten inzake de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op de activiteiten van alle vennootschappen die tot Newomij behoren, op de websites www.newomij.nl, www.newomijvastgoed.nl en websites die tot objecten behoren, zoals www.sparrenheuveloffices.nl en de diensten die wij verlenen.

 

Contactgegevens Newomij:

Kon. Wilhelminalaan 31, 1411 EL Naarden
Postbus 5090, 1410 AB Naarden
088 639 66 45
privacy@newomij.nl

Type persoonsgegevens, verwerkingsdoeleinden en rechtmatige grondslag

Wij verwerken persoonsgegevens zoals uw NAW-gegevens, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens voor de uitvoering van onze diensten op het gebied van vastgoedbeheer, waaronder verhuur en exploitatie van vastgoed en VvE Beheer. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsvoering, waaronder het werven en selecteren van personeel, administratie, beveiliging, beheer van ICT-systemen, naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen. Wij verwerken ook persoonsgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden, waaronder het beheren van de website en het verzenden van nieuwsbrieven. Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en het plaatsen van cookies en web beacons vragen wij uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden van de betreffende nieuwsbrief of per e-mail via bovenstaande contactgegevens. Tot slot verwerken wij persoonsgegevens voor statistische- en analysedoeleinden, met het oog op managementinformatie ten behoeve van onszelf en onze klanten, zoals Verenigingen van Eigenaars. Wij houden van al onze verwerkingen van persoonsgegevens een register van verwerkingsactiviteiten bij waarin -onder meer- de categorieën van persoonlijke gegevens worden geregistreerd en het doel waarvoor deze worden verwerkt.

Bron persoonsgegevens

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens van uzelf of omdat wij deze in het kader van onze dienstverlening (of één van onze andere verwerkingsdoelen) van derden verkrijgen, bijvoorbeeld van intermediairs, of uit openbare bronnen zoals het handelsregister of het kadaster.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen persoonsgegevens met verschillende derden, maar alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk hierbij aan meet- en verdeelbedrijven, incassobureaus, aannemers of verzekeraars. Gegevens worden uitsluitend gedeeld indien eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid bij de ontvanger wordt gegarandeerd. Dit kan bijvoorbeeld worden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Persoonsgegevens buiten de EU

Ons uitgangspunt is om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de AVG van toepassing is binnen de EU kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau worden verzekerd. Indien we vanuit de wet of een gerechtelijk vonnis worden verplicht persoonsgegevens te delen met een derde buiten de EU, doen wij dat alleen als een passend beschermingsniveau wordt geboden.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijnen en/of niet langer dan het doel waarvoor de gegevens zijn overgelegd. Daarna vernietigen wij uw persoonsgegevens of bewaren we deze op een manier zodat deze niet meer herleidbaar zijn tot een persoon.

Cookiebeleid

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Cookies worden dan niet meer opgeslagen als u onze website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze website mogelijk minder goed. Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken/uw instellingen en voorkeuren te onthouden.

Het gebruik van cookies stelt ons in staat om de werking, bruikbaarheid en effectiviteit van onze website te verbeteren en te personaliseren. Tevens helpt het ons de effectiviteit van onze marketingactiviteiten te meten.

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

 

Uw rechten

U heeft het recht:
• op informatie over de verwerkingen;
• op inzage in uw gegevens;
• op correctie van de gegevens als deze niet kloppen;
• op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’;
• op beperking van de gegevensverwerking;
• op verzet tegen de gegevensverwerking;
• op overdracht van uw gegevens (dataportabiliteit);
• om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Op uw verzoek om een recht uit te oefenen, reageren we zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst. Als wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, geven wij u in onze reactie een zorgvuldige motivering.

 

Om zeker te zijn dat het verzoek door uzelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart of onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy.

 

Let op: bij wie moet u een verzoek om een recht uit te oefenen indienen?
Verzoeken inzake onze dienstverlening in het kader van VvE Beheer moeten per e-mail of schriftelijk worden ingediend bij de vereniging. De vereniging is de verwerkingsverantwoordelijke en is daarom voor u het eerste aanspreekpunt. De vereniging kan dit verzoek ter afhandeling neerleggen bij ons als verwerker. Verzoeken inzake onze dienstverlening vanuit Newomij, Newomij Vastgoed, Newomij Financieringen en Newomij Verzekeringen moeten worden ingediend via bovenstaande contactgegevens.

Recht op inzage

Wanneer een verzoek tot inzage wordt gedaan, krijgt u een volledig overzicht inzake de bron, ontvangers en doelen van de verwerkte gegevens.
De navolgende gegevens worden niet door ons overgelegd:
• persoonlijke werkaantekeningen en notities voor intern gebruik;
• persoonsgegevens van derden, bijvoorbeeld een klacht over u ingediend door de buurman;
• persoonsgegevens die worden gebruikt in het kader van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten en andere gevallen genoemd in de uitzonderingen van art. 23 AVG.

Recht van correctie

Indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, bestaat het recht om deze aan te (laten) passen. In het kader van onze dienstverlening inzake VvE Beheer kan via het webportal een aantal persoonsgegevens door uzelf worden gewijzigd (telefoonnummer, e-mailadres). Overige correcties inzake VvE Beheer of alle correcties inzake onze overige activiteiten (Newomij Vastgoed, Newomij Financieringen en Newomij Verzekeringen) kunt u mailen naar privacy@newomij.nl.

Recht om vergeten te worden

Na beoordeling van een verzoek gaan wij, indien mogelijk, over tot verwijderen van (een deel van) de persoonsgegevens. Dit kan echter niet in alle gevallen. Voor bepaalde gegevens bestaat een wettelijke bewaartermijn en/of -plicht. Daarnaast zijn bepaalde persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien wij niet kunnen voldoen aan uw verzoek, stellen wij u daarvan gemotiveerd op de hoogte.

Recht op beperking

Indien sprake is van betwisting inzake de juistheid van uw persoonsgegevens, een onrechtmatige verwerking of dat u zich verzet tegen het wissen van uw persoonsgegevens, dan kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens ‘stil laten zetten’.

Recht van verzet

In verband met persoonlijke bijzondere omstandigheden kunt u, bij in de wet opgenomen gevallen, verzet aantekenen tegen de verwerking van bepaalde gegevens. Indien het verzet gerechtvaardigd is, dan beëindigen wij direct de verwerking. Wij zijn niet verplicht gehoor te geven aan een verzet als het verstrekken van gegevens wettelijk verplicht is. Indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna door ons een zorgvuldige belangenafweging wordt gemaakt. In het geval van direct marketing bestaat altijd het recht van bezwaar.

Recht van dataportabiliteit

Op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben, overdragen naar u of een andere organisatie naar keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens geautomatiseerd worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.

Klachten

Als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan horen wij dat graag van u. Klachten kunt u mailen naar privacy@newomij.nl. Wordt uw klacht niet naar uw tevredenheid door ons opgelost, dan kunt u een klacht indienen bij de privacytoezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor contactgegevens op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom deze regelmatig te bekijken. De actuele privacyverklaring is beschikbaar op de website www.newomij.nl.

Disclaimer

Newomij B.V. heeft uiterste zorg betracht bij de samenstelling en redactie van de inhoud van deze website. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie niet juist of onvolledig is.

 

Newomij B.V. alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade als gevolg van eventuele onjuistheden, direct dan wel indirect ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site. Tevens behoudt Newomij B.V. zich het recht voor de informatie en deze mededeling op enig moment te wijzigen, uit te breiden en/of te beperken.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Newomij B.V. dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Newomij B.V. geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

 

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van Newomij B.V.  danwel andere partijen en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Newomij B.V.