Veelgestelde vragen voor huurders - Ons team staat u graag te woord.

Veelgestelde vragen en brochures voor huurders

Heeft u vragen over de huur, de huurovereenkomst, reparatie en onderhoud of andere vragen? Op deze pagina hebben we per categorie de meest gestelde vragen op een rijtje gezet. Onderaan de pagina vindt u een aantal informatiebrochures met praktische informatie over diverse onderwerpen.

Heeft u nog andere vragen? Neem dan contact met ons op

Veelgestelde vragen voor huurders - Ons team staat u graag te woord.

Wanneer wordt mijn huur verhoogd?

Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan. Hierbij houden wij ons aan de regels van de overheid. De huurprijsstijging hangt af van uw huurovereenkomst. U ontvangt hierover tijdig bericht.

Hoe laat ik mijn huur automatisch incasseren?

Print het machtigingsformulier, vul de ontbrekende gegevens in en plaats uw handtekening. Het formulier kan per e-mail naar huurincasso@newomij.nl of per post naar:
Newomij Vastgoed
Antwoordnummer 411
1400 VC Naarden
U ontvangt van ons een bevestiging wanneer uw aanvraag is verwerkt. Hierin staat vermeld wanneer de automatische incasso start. Een afgegeven machtiging kunt u altijd weer intrekken via uw bank of door ons een e-mail te sturen.

Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Of en hoe er bezwaar gemaakt kan worden tegen de huurverhoging hangt af van de met de huurder gesloten huurovereenkomst.

Garages en parkeerplaatsen

Door ondertekening van de huurovereenkomst heeft de huurder ingestemd met de daarin opgenomen wijze van jaarlijkse huurverhoging. Er hoeft niet eerst een voorstel gedaan te worden aan de huurder, zoals bij een woning. Wij sturen overigens wel altijd een huurverhogingsbrief ter kennisgeving. Voor garages en parkeerplaatsen geldt geen maximale huurverhoging. Zolang de verhuurder de juiste huurverhoging doorvoert kan er geen bezwaar worden gemaakt tegen de nieuwe huurprijs.

Geliberaliseerde woningen

Een huurovereenkomst is geliberaliseerd als bij aanvang van de huurovereenkomst de huur boven de liberalisatiegrens lag. Huurovereenkomsten met een ingangsdatum van vóór 01-07-1989 zijn ten alle tijden gereguleerd en dus nooit geliberaliseerd. Onderhoudsgebreken, inkomensdaling of overlast zijn geen redenen om bezwaar te kunnen maken tegen de jaarlijkse huurverhoging. Er kan alleen bij de verhuurder bezwaar gemaakt worden, als de voorgestelde huurverhoging meer is dan maximaal is toegestaan door de Overheid. Denkt u dat de huur niet op de juiste wijze is verhoogd neemt u dan eerst contact op met afdeling Verhuur via Mijn Newomij of ons mailadres verhuur@newomij.nl voor een nadere toelichting. Indien u denkt dat er toch meer verhoogt is dan is toegestaan, dan dient u als huurder vóór 1 november van hetzelfde jaar bezwaar te maken bij de Huurcommissie. Krijgt de verhuurder gelijk dan betaalt de huurder € 25,00 aan de Huurcommissie. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de volgende websites van de Rijksoverheid en de Huurcommissie:

Gereguleerde woningen

Een huurovereenkomst is gereguleerd als bij aanvang van de huurovereenkomst de huur op of onder de destijds geldende liberalisatiegrens lag. Huurovereenkomsten met een ingangsdatum van vóór 01-07-1989 zijn ten alle tijden gereguleerd. Onderhoudsgebreken, inkomensdaling of overlast zijn geen redenen om bezwaar te kunnen maken tegen de jaarlijkse huurverhoging. De eigenaar mag bij de Belastingdienst de inkomenscategorie opvragen waarin het huishoudinkomen van de huurder valt onder bepaalde voorwaarden. Zo moet er meer ruimte tussen de huidige huur en de maximaal redelijke huur op basis van de puntentelling zijn dan het door de overheid vastgestelde percentage. De huurder krijgt hiervan een melding via de Belastingdienst. Het feit dat dit wordt opgevraagd, betekent niet dat een huurder ook daadwerkelijk een inkomensafhankelijke huurverhoging gaat krijgen, de meeste huurders vallen namelijk in categorie N (Laag inkomen).

Er kan bij de verhuurder bezwaar gemaakt worden als bijvoorbeeld de huurverhoging hoger is dan de maximaal toegestane huurverhoging of de huurprijs boven de maximale huur volgens het puntensysteem ligt. Het bezwaar moet door de huurder vóór 1 juli van hetzelfde jaar schriftelijk zijn ingediend bij de verhuurder. Bij een inkomensafhankelijke huurverhoging kan de huurder bezwaar maken als het gezinsinkomen minder is geworden en hierdoor in een andere categorie valt of als 1 van de bewoners gehandicapt of chronisch ziek is. De inkomenscategorie waarin een huurder valt volgens de Belastingdienst, betreft het vastgestelde huishoudinkomen van 2 jaar terug (in 2023 wordt bijvoorbeeld gekeken naar 2021). Omdat de bewijslast bij de huurder ligt moet de huurder bij bezwaar de volgende stukken aanleveren:

 • Een uittreksel Basisregistratie personen waarop alle bewoners staan vermeld (op te vragen bij de gemeente)
 • Inkomensverklaring van afgelopen jaar van alle huidige bewoners. U kunt dit opvragen bij de Belastingdienst door in te loggen in Mijn Belastingdienst > Mijn gegevens >  Inkomensverklaring opvragen en geregistreerd inkomen bekijken. Onder het inkomen van vorig jaar, klik je op “Inkomensverklaring opvragen”.

Indien de inkomensgegevens van vorig jaar nog niet beschikbaar zijn bij de Belastingdienst dan zal de verhuurder aangeven welke documenten aangeleverd moeten worden. Ook dit bezwaar moet vóór 1 juli van hetzelfde jaar schriftelijk zijn ingediend bij de verhuurder.

Heeft de huurder een bezwaarschrift vóór 1 juli ingediend bij de verhuurder en wil de verhuurder de verhoging toch doorzetten, dan moet de verhuurder een uitspraak van de Huurcommissie vragen uiterlijk 6 weken na de voorgestelde ingangsdatum van 1 juli. Krijgt de verhuurder gelijk dan betaalt de huurder € 25,00 aan de Huurcommissie. Wordt de huurverhoging niet betaald en is er geen bezwaar gemaakt, dan moet de verhuurder een aangetekende herinneringsbrief sturen vóór 1 oktober (dus binnen 3 maanden na de datum van huurverhoging).  Is de huurder het nog niet eens met de huurverhoging dan moet de huurder vóór 1 november een uitspraak van de Huurcommissie vragen. De huurder moet de oude huur wel gewoon blijven betalen.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de volgende websites van de Rijksoverheid en de Huurcommissie:

Moet ik een waarborgsom storten?

Bij het aangaan van de huurovereenkomst vragen wij u een waarborgsom te storten. Het bedrag is gelijk aan één of twee maanden kale huur, afhankelijk van uw situatie. Over de waarborgsom vergoeden wij geen rente.

Wat zijn servicekosten?

Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale huur van een woning komen. U betaalt elke maand een voorschot hierop. Jaarlijks wordt dit bedrag opnieuw bepaald. U ontvangt een jaarafrekening van het kalenderjaar ervoor. Hierin staat de berekening van de kosten die we hebben gemaakt. Onder servicekosten vallen onder andere:
– Het schoonhouden van gemeenschappelijke ruimten, verlichting van de algemene ruimten, de kosten van de huismeester of onderhoud van een gemeenschappelijk tuin.
– Bij een aantal gebouwen is elektra en/of verwarming in de woning ook inbegrepen.

Kan ik mijn waarborgsom wijzigen?

Het is tijdens de looptijd van uw huurovereenkomst niet mogelijk om de waarborgsom te wijzigen. Tenzij anders vermeld in de huurovereenkomst.

Wat is de opzegtermijn van mijn huurovereenkomst?

Na het eerste huurjaar is de wettelijke opzegtermijn tenminste één kalendermaand, gelijk aan een betaaltermijn. Het is niet mogelijk om de huur tijdens het eerste huurjaar op te zeggen.

Hoe zeg ik mijn huurovereenkomst op?

Download het formulier huuropzegging en vul het formulier handmatig of digitaal in. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier per e-mail naar verhuur@newomij.nl óf per post naar:
Newomij Vastgoed
Postbus 5090
1410 AB Naarden

U ontvangt binnen vijf werkdagen een bevestiging in Mijn Newomij. Pas als u de bevestiging heeft ontvangen, is de huuropzegging definitief.

Hoe lever ik mijn woning op aan het einde van de huurovereenkomst?

Uw woning moet leeg en in goede staat van onderhoud aan ons worden opgeleverd. Dit betekent: goed schoongemaakt en geen vloerbedekking, ondervloeren, lijmresten en gordijnrails. Boorgaten moet u dichten en de wanden in de woning moeten in een neutrale (witte) kleur worden opgeleverd. De complete checklist vindt u in onze brochure ‘De eindoplevering van uw woning’.
Er wordt een afspraak met u gemaakt voor de voor- en eindinspectie. Dan worden verdere afspraken gemaakt over de wijze van oplevering.

Kan ik zaken ter overname aanbieden?

Heeft u gordijnen, een vloer of iets anders dat u wilt aanbieden aan de nieuwe huurder? Geef dit aan in de huuropzeggingsbrief en geef Newomij toestemming om uw gegevens met de potentiële nieuwe huurder te delen. Bij interesse neemt hij of zij contact met u op.
Newomij is niet verantwoordelijk voor gemaakte afspraken. We adviseren u om de gemaakte afspraken vast te leggen en te ondertekenen in het overnamerapport. Als er geen nieuwe huurder is, moet u de woning leeg en conform de eisen opleveren. Meer informatie over de eindoplevering van uw woning kunt u lezen in de brochure De eindoplevering van uw woning.

Wat houdt de voorinspectie in?

Enkele werkdagen na uw huuropzegging bellen wij u om een voor- en eindinspectie in te plannen. Het is belangrijk dat u bij de voorinspectie aanwezig bent. Samen met onze medewerker wordt dan de staat van de woning beoordeeld. Dat doen we aan de hand van een checklist. Zijn tijdens de voorinspectie zaken nog niet op orde? Dan heeft u in de periode tot de eindinspectie de tijd om deze te herstellen.
De openstaande zaken worden schriftelijk vastgelegd op een opleverrapport. U ontvangt hiervan een exemplaar. Meer informatie over de eindoplevering van uw woning kunt u lezen in de brochure De eindoplevering van uw woning.

Wat houdt de eindinspectie in?

De eindinspectie is het moment dat u de gehuurde woning oplevert. De woning moet dan leeg en schoon zijn, conform de eisen in de brochure De eindoplevering van uw woning. U levert dan ook alle sleutels in.
Heeft u zaken die worden overgenomen door de nieuwe huurder? Overhandig dan het overnameformulier dat ondertekend is door u en de nieuwe huurder aan degene die de eindinspectie uitvoert.
Tijdens de eindinspectie controleert onze medewerker de staat van de woning. Bleek tijdens de voorinspectie dat er zaken nog niet op orde waren? Dan controleert hij ook of de herstelwerkzaamheden tussentijds zijn uitgevoerd. Is dat niet – of slechts gedeeltelijk – het geval, dan wordt dit in het eindinspectierapport opgenomen. De werkzaamheden worden vervolgens door ons uitgevoerd. De kosten brengen wij in rekening via de eindafrekening.

Wat is een eindafrekening?

De eindafrekening is een specificatie van alle openstaande posten zoals de huur, service- en/of verwarmingskosten en eventuele herstelkosten. Hierbij verrekenen wij de eventueel betaalde waarborgsom. In de eindafrekening staat onder meer:
– Of u nog huur moet betalen of juist terugkrijgt.
– Een verrekening van het voorschot op de servicekosten.
– Kosten van werkzaamheden die Newomij heeft uitgevoerd.
U ontvangt de eindafrekening na de eindinspectie.

Wat is een servicekostenafrekening?

In de servicekostenafrekening staan de servicekosten die we hebben gemaakt. Heeft u meer voorschot betaald? Dan krijgt u het verschil van ons terug. Heeft u minder voorschot betaald? Dan betaalt u het verschil alsnog aan ons. In de servicekostenafrekening staat:
– Een overzicht van elke kostensoort die in rekening wordt gebracht.
– Uw aandeel in de totale servicekosten van het complex.
– Uw betaalde voorschot en de daadwerkelijke servicekosten. Zo kunt u nakijken of de kosten juist zijn berekend.
Gaat u verhuizen of bent u verhuisd? Dan betaalt u alleen voor de periode waarin uw huurovereenkomst geldig was. Wij streven ernaar om de afrekening binnen zes maanden na afloop van de servicekostenperiode te versturen.

Wanneer krijg ik mijn borg terug?

De waarborgsom wordt binnen 14 dagen na beëindiging van de huurovereenkomst teruggestort op uw bankrekening. Indien er sprake is van mutatieschade, achterstallige huur of als er nog verrekend moet worden met openstaande servicekosten, wordt binnen 30 dagen het eventuele restant van de waarborgsom terugbetaald. Onder mutatieschade verstaan we kosten die gemaakt moeten worden om de woning weer verhuurbaar te maken.

 

Hoe wijzig ik mijn gegevens?

Persoonlijke gegevens wijzigt u eenvoudig in Mijn Newomij.

Ik ga verhuizen, maar mijn medehuurder wil de woning blijven huren

Wanneer één van de huurders wil achterblijven in de woning, kunt u een verzoek tot eenzijdige huuropzegging van de huur indienen . Beide huurders moeten deze huuropzegging ondertekenen.

De huurder die in de woning achterblijft, vragen we extra informatie aan te leveren zodat wij het verzoek kunnen beoordelen. Blijkt dat de achterblijver de huur kan betalen, dan kunnen we de andere huurder uitschrijven. Blijkt de achterblijver niet te voldoen aan het vereiste inkomen, dan moeten beide partners de huur opzeggen.

U stuurt de brief naar verhuur@newomij.nl of per post naar:
Newomij Vastgoed
Postbus 5090
1410 AB Naarden

Kan ik een medehuurder toevoegen aan mijn huurovereenkomst?

Ja, het is belangrijk dat wij op de hoogte zijn van een medehuurder.

Gaat u samenwonen met uw partner? Dien dan een verzoek in via Mijn Newomij om uw partner toe te voegen aan de huurovereenkomst. Wij zullen uw verzoek toetsten.

Gaat u trouwen of gaat u een geregistreerd partnerschap aan? Dan wordt uw partner automatisch medehuurder. Geef dan zijn of haar gegevens door via Mijn Newomij, voorzien van bewijsstukken van het gesloten huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Mijn medehuurder is overleden. Wat moet ik doen?

Gecondoleerd met het verlies van uw naaste.

In het geval van overlijden van uw partner of dierbare moet u ons informeren middels het toesturen van een kopie van de akte van overlijden. Was uw partner medehuurder van de woning, dan wordt deze van rechtswege uit de huurovereenkomst uitgeschreven. Was uw dierbare de enige huurder, dan eindigt de huurovereenkomst van rechtswege.

Stuur hiervoor een kopie van de akte van overlijden naar verhuur@newomij.nl of stuur deze per post naar:
Newomij Vastgoed
Postbus 5090
1410 AB Naarden

Wat moet ik doen als de huurder is overleden?

Wij wensen u veel sterkte bij het verlies van uw naaste. In geval van overlijden van de huurder moet de huurovereenkomst worden opgezegd. Degene die de huuropzeggingsbrief ondertekent, moet hierin vermelden wat de relatie is tot de huurder (bijvoorbeeld partner, vader, dochter etc.). Er moet een kopie van de akte van overlijden worden bijgevoegd. Beide documenten moeten worden verstuurd naar verhuur@newomij.nl of per post naar:
Newomij Vastgoed
Postbus 5090
1410 AB Naarden

Ik ben vergeten mijn huur over te maken

U ontvangt een betalingsherinnering per post of per e-mail met daarin het verschuldigde bedrag en de termijn waarbinnen u het bedrag moet voldoen.

Hoe gaat Newomij om met huurachterstanden?

Neem zo snel mogelijk contact met ons op via Mijn Newomij. We bekijken dan samen de mogelijkheden.

In verband met de wet Gemeentelijke Schulphulpverlening zijn wij verplicht om achterstanden langer dan 30 dagen te melden bij uw gemeente. De gemeente neemt contact met u op om passende hulp te bieden bij eventuele geldzorgen. Meer informatie over Hulp bij Geldzorgen vindt u op www.0800-8115.nl en op www.NVVK.nl.

Waarom heb ik een brief van het incassobureau ontvangen?

Na twee maanden huurachterstand dragen wij het incasseren van de huur over aan een deurwaarder. Dit geldt ook als u:
– Niet reageert op betalingsherinneringen.
– Geen betalingsregeling wil treffen.
– Zich niet houdt aan gemaakte afspraken.
U krijgt nogmaals de mogelijkheid om uw huurachterstand te betalen. De incassokosten zijn voor uw rekening. De communicatie loopt vanaf dat moment via het incassobureau.

Wanneer stapt de deurwaarder naar de rechter?

De deurwaarder stuurt uw dossier naar de rechter, als:
– U ook de deurwaarder niet betaalt.
– U een huurachterstand heeft van drie maanden of meer.
In beide gevallen vraagt de deurwaarder de rechter om ontbinding van de huurovereenkomst en betaling van de huurachterstand. Ook de bijkomende kosten van de procedure komen voor uw rekening. Na toezegging door de rechter wordt overgegaan tot huisuitzetting.

Ik heb een vraag over een reparatie

Is er iets stuk of is er een storing? U dient snel en eenvoudig een reparatieverzoek in via Mijn Newomij.
Is het een spoedgeval? We zijn 24 uur per dag telefonisch bereikbaar via 088 639 66 45.
Twijfelt u of u een reparatie zelf moet uitvoeren of dat Newomij dit doet? Raadpleeg dan het Onderhouds ABC.

Beschikt mijn woning over een rookmelder?

Ja. Sinds 1 juli 2022 is het verplicht om op elke etage een rookmelder te hebben. Newomij is als eigenaar en verhuurder verplicht de rookmelders te installeren en te onderhouden.

 

Ben ik als huurder verantwoordelijk voor onderhoud?

U bent samen met Newomij verantwoordelijk voor het onderhoud van uw woning. Kort samengevat is de verdeling als volgt:
– U bent zelf verantwoordelijk voor kleine, dagelijkse klusjes en reparaties.
– Newomij is verantwoordelijk voor de grote onderhoudswerkzaamheden.
In het Onderhouds ABC staan alle onderhoudswerkzaamheden op een rijtje en is per onderdeel aangegeven wie voor welk onderhoud verantwoordelijk is.

Hoe dien ik een verzoek voor groot onderhoud in?

Dien uw verzoek snel en eenvoudig in via Mijn Newomij.

Mag ik mijn huurwoning verbouwen of renoveren?

U mag kleine aanpassingen doen aan uw woning. Dit zijn aanpassingen die u zonder te veel kosten kunt terugdraaien, zoals gaatjes boren in de muur. Hiervoor hoeft u geen toestemming te vragen.
Voor grote aanpassingen zoals een renovatie van de badkamer of keuken, of een uitbouw, heeft u schriftelijke toestemming nodig. U kunt een verzoek indienen via Mijn Newomij. Vermeld hierin welke werkzaamheden u graag wilt uitvoeren, wie het uitvoert, wanneer u van plan bent om ze uit te voeren en voeg documenten toe zoals offertes, bouwtekeningen en foto’s van de huidige situatie. Op deze manier kunnen we de aanvraag sneller beoordelen.
Twijfelt u of u de aanpassing zonder toestemming mag uitvoeren? Raadpleeg dan het Onderhouds ABC.

Er is slecht weer op komst en het KNMI heeft een weeralarm afgegeven. Hoe bereid ik me hierop voor?

Klik hier voor een aantal tips om te zorgen dat u goed bent voorbereid, veilig bent en de schade van uw huurwoning zoveel mogelijk beperkt blijft.

De afvoer is verstopt. Wat moet ik doen?

In de brochure ‘Verstoppingen en elektrastoringen’ leest u een aantal tips om dit zelf te verhelpen, zodat het probleem hopelijk snel is opgelost. Lukt het niet? Dan helpen wij u natuurlijk graag verder.

Er is een elektrastoring in mijn woning. Wat moet ik doen?

Voordat u bij ons een melding maakt, is het belangrijk om eerst uit te sluiten dat de storing door uw eigen apparatuur of onjuist gebruik wordt veroorzaakt en u deze zelf kunt verhelpen. In de brochure ‘Verstopping en elektrastoringen’ leest u wat u moet doen om een elektrastoring zelf te verhelpen, zodat het probleem hopelijk snel is opgelost. Lukt het niet? Dan helpen wij u natuurlijk graag verder.

Wat doet Newomij aan de verduurzaming van woningen?

Het merendeel van onze woningen heeft al een groen energielabel A, B of C. Voor de woningen met een lager label zijn wij plannen aan het maken voor de komende periode om deze energiezuiniger te maken door bijvoorbeeld plaatsen van isolatieglas of andere isolerende maatregelen (vloer-, spouw- en dakisolatie). Als uw woning aan de beurt is, informeren wij u hier ruim van tevoren over en vertellen wij precies welke maatregelen we nemen. Wij pakken de oudere woningen met lagere labels als eerste aan. Of de besparing die dit oplevert daadwerkelijk terug te zien is op uw energierekening, hangt ook af van de energieprijzen en uw eigen verbruik. 

Welk energielabel heeft mijn woning?

U kunt het energielabel van uw woning raadplegen op www.energielabel.nl en op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl). Als het label niet beschikbaar is, kan dat komen omdat er nog geen label is opgesteld volgens de huidige methodiek en deze dus een verkeerd beeld kan geven. 

Wat zegt het label over mijn woning?

Het energielabel zegt iets over hoe energiezuinig de woning in principe is. Er is dan gekeken naar de ligging, isolatie en het rendement van diverse klimaatinstallaties zoals verwarming en ventilatie. Hierin is daadwerkelijk verbruik uiteraard niet meegenomen. Het label zegt daarom ook niet alles. In een goed geïsoleerde A-label hoekwoning van 140m2 met veel apparatuur en verlichting kan het verbruik hoger zijn dan in een D-label tussenappartement met weinig apparaten.

Mag ik zelf mijn woning laten verduurzamen?

Wij vinden het uiteraard heel fijn als huurders met ons meedenken naar goede oplossingen. Het zelf laten verduurzamen van uw woningen staan wij op dit moment echter nog niet toe, omdat wij hiervoor zelf plannen aan het maken zijn. Bovendien houden we hierover graag centraal de regie. Als iedereen zelf verschillende maatregelen treft, hebben wij geen goed zicht meer op de staat van onze woningen. Ook zijn er juridisch en verzekeringstechnisch nog wat haken en ogen waar op dit moment nog geen goede oplossing voor is. 

Kan mijn enkelglas worden vervangen voor isolatieglas?

Ja, dat kan. Wij willen de komende periode in al onze woningen waar nog enkelglas zit, dit vervangen voor isolatieglas. Dit doen we zoveel mogelijk tegelijk met het buitenschilderwerk. U hoeft hiervoor geen aanvraag bij ons te doen, wij nemen hiervoor het initiatief. Als u hier niet op wilt wachten dan kunt u via Mijn Newomij een aanvraag indienen en kijken we of we de uitvoering eerder kunnen doen. Wij doen u dan een aanbieding op basis van een offerte van de aannemer. Pas als u akkoord bent met de kosten, geven wij opdracht voor het plaatsen van dubbelglas. 

Overstappen op elektrisch koken

Via Mijn Newomij kunt u een aanvraag doen om over te stappen op elektrisch koken. Wij laten onze installateur dan de nodige aanpassingen doen. Als het nodig is, wordt de groepenkast voor onze rekening vervangen. De kosten voor het uitbreiden van de groepen en het aanleggen van de bedrading voor de installatie van een inductiekookplaat komen voor uw rekening, hiervoor krijgt u van ons een aanbieding. Heeft u op dit moment een ingebouwd gastoestel dat onderdeel uitmaakt van het gehuurde (oftewel: dat niet door uzelf is aangebracht)? Dan vervangen wij dit voor onze rekening door een inductiekookplaat, mits de huidige kookplaat niet jonger is dan 5 jaar. Pas als u akkoord bent met de kosten, geven wij opdracht aan onze installateur om de aanpassing te doen. 

Houdt u er rekening mee dat elektrisch koken wel duurzamer is dan koken op gas, maar dat het niet per definitie goedkoper is. Dit is heel erg afhankelijk van uw verbruik in combinatie met de gas- en elektraprijzen van het moment. 

Hoe kan ik energiekosten besparen?

Met de energieprijzen van dit moment kunnen de stookkosten flink oplopen, ondanks het energieplafond dat de overheid heeft ingesteld. Wij geven u daarom graag een paar tips om de kosten zo veel mogelijk te beperken. 

 • Het is belangrijk om uw woning goed te ventileren. Droge, verse lucht wordt sneller warm en voelt ook warmer aan dan vochtige lucht. Alles over ventilatie en zuinig stoken leest u in deze brochure.
 • Zet de verwarming een graadje lager. Vaak merk je dit niet eens echt in comfort, maar wel op de energierekening. 
 • Zorg dat de radiatoren hun warmte goed kwijt kunnen en blokkeer ze niet met gordijnen, banken of ander meubilair. 
 • Met een deksel op de pan kookt het water sneller en komt er minder vocht in de keuken. 
 • Douche met een timer, of douche in ieder geval korter dan u gewend bent. Houd ongeveer 5 minuten aan.  
 • Plaats een waterbesparende douchekop, hierdoor verbruikt u minder warm water en dus minder energie. 
 • Vervang oude lampen (gloeilampen, tl-buizen en halogeenlampen) door zuinigere lampen, bijvoorbeeld led. Deze lampen zijn duurder in de aanschaf maar gaan veel langer mee en zijn een stuk zuiniger in gebruik. 
 • Laat geen apparatuur onnodig op de standby-stand staan. Dit beperkt zogenaamd ‘sluipverbruik’. Sluit uw televisie en geluidsapparatuur aan op een stekkerdoos met schakelaar, zodat u deze in één keer uit kunt zetten als u niet thuis bent. 
Hoe kan ik energie besparen bij het koken en douchen?
 1. Een heetwaterinstallatie, zoals een Quooker, houdt het water constant heet, ook als u het niet gebruikt. Dit is ook zo met een boiler. Gebruik een tijdschakelaar voor de boiler en gebruik liever een waterkoker.
 2. Met een deksel op de pan kookt het water sneller en komt er minder vocht in de keuken.
 3. Laat na gebruik de oven open staan en maak dubbel gebruik van deze warmte.
 4. Douche met een timer, of douche in elk geval korter dan u gewend bent. Houd ongeveer 5 minuten aan.
 5. Plaats een waterbesparende douchekop, hierdoor verbruikt u minder warm water en dus minder energie.
 6. Zet de mechanische ventilatie in badkamer en keuken op de hoogste stand om zo veel mogelijk vocht af te voeren. Laat de ventilatie na koken of douchen nog minimaal vijftien, liefst dertig minuten op de hoogste of middelste stand doordraaien om vocht af te voeren, voordat u hem weer op de laagste stand zet voor normale ventilatie.
Hoe kan ik energie besparen bij het gebruik van elektronische apparaten?
 1. Vervang oude lampen (gloeilampen, tl-buizen en halogeenlampen) door zuinige lampen, zoals led. Deze lampen zijn weliswaar wat duurder in aanschaf, maar gaan veel langer mee en zijn een stuk energiezuiniger.
 2. Laat apparaten niet onnodig in standby-modus staan. Zo voorkom je ‘sluipverbruik’. Sluit uw tv en geluidsapparatuur aan op een stekkerdoos met schakelaar, zodat u deze in één keer uit kunt zetten als u niet thuis bent. Denk ook aan het koffiezetapparaat of telefoonladers: haal stekkers uit het stopcontact als u deze niet gebruikt.
 3. Zorg dat de koelkast goed sluit en geen kou lekt. Controleer of deafsluitrubbers van de deur schoon en soepel zijn. Een te volle koelkast verbruikt veel energie, een te lege koelkast ook omdat deze loze lucht koelt. Ook een vriezer met veel ijs verbruikt extra veel energie. 4. Houd uw vaatwasser goed schoon door deze regelmatig (eens per drie
  maanden) te ontkalken en te reinigen. Kalk zorgt voor een minder goede werking en dus voor meer energieverbruik. Vergeet ook niet het filter
  schoon te maken.
 4. Controleer het energielabel van uw apparatuur, zoals de wasmachine en wasdroger. Het systeem voor energielabels is veranderd. Een nieuw apparaat met het nieuwe Energielabel C kan hierdoor een stuk zuiniger zijn dan een apparaat met het oude Energielabel A. Overweeg om het te vervangen door een zuiniger apparaat.
 5. Droog uw was met een droogrek, in plaats van een wasdroger.
 6. Maakt u gebruik van dag- en nachttarief? Maak dan zoveel mogelijk gebruik van het goedkopere nachttarief, bijvoorbeeld door dan de vaatwasser of wasmachine te laten draaien. Zorg er wel voor dat uw buren hier geen last van hebben.
 7. Zitten er zonnepanelen op uw woning? Gebruik dan overdag juist meer stroom, want dan is de opbrengst van de panelen hoger en kunt u deze energie direct zelf gebruiken.
Hoe kan ik energie besparen bij het verwarmen van mijn woning?

Hierbij een aantal tips om energie te besparen bij het verwarmen van uw woning:

 1. Het is belangrijk om goed te ventileren. Droge, verse lucht wordt sneller warm en voelt ook warmer aan dan vochtige lucht. Alles over ventilatie en zuinig stoken vindt u in onze
  brochure Ventileren in uw woning op onze website.
 2. U kunt de werking van de radiatoren verbeteren door radiatorfolie en radiatorventilatoren aan te brengen.
 3. Zet de verwarming een graadje lager. Vaak merkt u dit niet eens echt in comfort, maar wel op de energierekening.
 4. Zet de verwarming niet té laag. Dat klinkt misschien gek, maar het kost minder energie om de temperatuur ongeveer gelijk te houden dan om uw woning in één keer een stuk
  warmer te maken. U kunt de volgende gemiddelde temperaturen aanhouden: een dagtemperatuur van 16 á 17 graden is vaak prima. Als u thuis bent kunt u de verwarming
  maximaal 2 graden verwarmen naar 19 graden en deze een uur voor u gaat slapen weer terugzetten op 17. Bent u langer van huis, zet de thermostaat dan op 12 tot 15 graden.
 5. Zorg dat de radiatoren hun warmte goed kwijt kunnen en blokkeer ze niet met gordijnen, banken of andere meubels.
 6. Doe binnendeuren dicht, zeker van ruimtes die minder verwarmd hoeven te worden. Zet de radiator in de gang bijvoorbeeld uit als u hier niet veel bent en sluit de deur, zodat de
  warmte van de woonkamer niet in de gang verdwijnt.
Hoe kan ik tocht tegengaan?
 1. Breng tochtstrips aan langs kieren en ramen van deuren. Denk hierbij ook aan de onderkant van binnendeuren.
 2. Bij de voordeur kunt u een tochtborstel onder de deur en voor de brievenbusklep plaatsen.
Heb ik – als huurder van een woning van Newomij – recht op Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluiting (TTB)?

Voor onderstaande appartementencomplexen, heeft Newomij een aanvraag ingedient voor de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluiting (TTB).

Onderstaande object Blokverwarming Elektra
• Rijswijk

De onderstaande objecten Blokaansluiting verwarming:
• Rijswijk
• Soest 2-100
• Soest 202-200
• Soest 302-380
• Voorschoten Albardaplantsoen
• Voorschoten Steenberghelaan

De verwachting is dat wij in augustus meer informatie kunnen geven wat de exacte hoogte wordt en hoe wij deze met u gaan verrekenen.  De overheid mag er namelijk 13 weken over doen om deze aanvraag goed te keuren. De verwachting is dat wij in augustus meer informatie kunnen geven en wij zullen dit eerst overleggen met de huurdersvereniging van bovenstaande objecten. Voor het geval u een huurwoning huurt die valt binnen de VvE, zal de aanvraag ingediend moeten worden door de VvE of de administrateur als deze de opdracht krijgt.

 

Moet ik als huurder een verzoek indienen bij Newomij voor Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluiting

Nee, dat doet Newomij. Óf, als er sprake is van een VvE, de VvE of administrateur van de VvE.

Wat houdt de Wet goed verhuurderschap in?

Meer informatie over de wetgeving is te lezen in de brochure Wet goed verhuurderschap