Veelgestelde vragen voor huurders - Ons team staat u graag te woord.

Veelgestelde vragen voor huurders

Heeft u vragen over de huur, de huurovereenkomst, reparatie en onderhoud of andere vragen? Op deze pagina hebben we per categorie de meest gestelde vragen op een rijtje gezet. Heeft u nog andere vragen? Neem dan contact met ons op.

Veelgestelde vragen voor huurders - Ons team staat u graag te woord.

Hoe schrijf ik me in als woningzoekende?

Op www.newomijvastgoed.nl kunt u zich inschrijven als woningzoekende. Selecteer de woning van uw keuze en vul uw contactgegevens in in de rechterkolom. U ontvangt een bericht zodra er woningen zijn die aansluiten bij uw wensen.

 

Wanneer wordt mijn huur verhoogd?

Ieder jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan. Hierbij houden wij ons aan de regels van de overheid. De huurprijsstijging hangt af van uw huurovereenkomst. U ontvangt hierover tijdig bericht.

Hoe laat ik mijn huur automatisch incasseren?

Print het machtigingsformulier, vul de ontbrekende gegevens in en plaats uw handtekening. Het formulier kan per e-mail naar huurincasso@newomij.nl of per post naar:
Newomij Vastgoed
Antwoordnummer 411
1400 VC Naarden
U ontvangt van ons een bevestiging wanneer uw aanvraag is verwerkt. Hierin staat vermeld wanneer de automatische incasso start. Een afgegeven machtiging kunt u altijd weer intrekken via uw bank of door ons een e-mail te sturen.

Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Bent u het niet eens met de huurverhoging? Meer informatie over het indienen van een bezwaar vindt u op de website van de Huurcommissie.

Moet ik een waarborgsom storten of bankgarantie stellen?

Bij het aangaan van de huurovereenkomst vragen wij u een waarborgsom te storten. Het bedrag is gelijk aan één maand kale huur. Over de waarborgsom vergoeden wij geen rente. In bepaalde situaties vragen wij een hogere waarborgsom dan gebruikelijk. Bijvoorbeeld als u zelfstandig ondernemer bent of onvoldoende inkomen heeft.

Wat zijn servicekosten?

Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale huur van een woning komen. U betaalt elke maand een voorschot hierop. Jaarlijks wordt dit bedrag opnieuw bepaald. U ontvangt een jaarafrekening van het kalenderjaar ervoor. Hierin staat de berekening van de kosten die we hebben gemaakt. Onder servicekosten vallen onder andere:
– Het schoonhouden van gemeenschappelijke ruimten, verlichting van de algemene ruimten, de kosten van de huismeester of onderhoud van een gemeenschappelijk tuin.
– Bij een aantal gebouwen is elektra en/of verwarming in de woning ook inbegrepen.

Kan ik mijn waarborgsom wijzigen?

Het is tijdens de looptijd van uw huurovereenkomst niet mogelijk om de waarborgsom te wijzigen. Tenzij anders vermeld in de huurovereenkomst.

Wat is de opzegtermijn van mijn huurovereenkomst?

Na het eerste huurjaar is de wettelijke opzegtermijn tenminste één kalendermaand, gelijk aan een betaaltermijn. Het is niet mogelijk om de huur tijdens het eerste huurjaar op te zeggen.

Hoe zeg ik mijn huurovereenkomst op?

Download het formulier huuropzegging en vul het formulier handmatig of digitaal in. Stuur het ingevulde en ondertekende formulier per e-mail naar verhuur@newomij.nl óf per post naar:
Newomij Vastgoed
Postbus 5090
1410 AB Naarden

U ontvangt binnen vijf werkdagen een bevestiging in Mijn Newomij. Pas als u de bevestiging heeft ontvangen, is de huuropzegging definitief.

Hoe lever ik mijn woning op aan het einde van de huurovereenkomst?

Uw woning moet leeg en in goede staat van onderhoud aan ons worden opgeleverd. Dit betekent: goed schoongemaakt en geen vloerbedekking, ondervloeren, lijmresten en gordijnrails. Boorgaten moet u dichten en de wanden in de woning moeten in een neutrale (witte) kleur worden opgeleverd. De complete checklist vindt u in onze brochure ‘De eindoplevering van uw woning’.
Er wordt een afspraak met u gemaakt voor de voor- en eindinspectie. Dan worden verdere afspraken gemaakt over de wijze van oplevering.

Kan ik zaken ter overname aanbieden?

Heeft u gordijnen, een vloer of iets anders dat u wilt aanbieden aan de nieuwe huurder? Geef dit aan in de huuropzeggingsbrief en geef Newomij toestemming om uw gegevens met de potentiële nieuwe huurder te delen. Bij interesse neemt hij of zij contact met u op.
Newomij is niet verantwoordelijk voor gemaakte afspraken. We adviseren u om de gemaakte afspraken vast te leggen en te ondertekenen in het overnamerapport. Als er geen nieuwe huurder is, moet u de woning leeg en conform de eisen opleveren. Meer informatie over de eindoplevering van uw woning kunt u lezen in de brochure De eindoplevering van uw woning.

Wat houdt de voorinspectie in?

Enkele werkdagen na uw huuropzegging bellen wij u om een voor- en eindinspectie in te plannen. Het is belangrijk dat u bij de voorinspectie aanwezig bent. Samen met onze medewerker wordt dan de staat van de woning beoordeeld. Dat doen we aan de hand van een checklist. Zijn tijdens de voorinspectie zaken nog niet op orde? Dan heeft u in de periode tot de eindinspectie de tijd om deze te herstellen.
De openstaande zaken worden schriftelijk vastgelegd op een opleverrapport. U ontvangt hiervan een exemplaar. Meer informatie over de eindoplevering van uw woning kunt u lezen in de brochure De eindoplevering van uw woning.

Wat houdt de eindinspectie in?

De eindinspectie is het moment dat u de gehuurde woning oplevert. De woning moet dan leeg en schoon zijn, conform de eisen in de brochure De eindoplevering van uw woning. U levert dan ook alle sleutels in.
Heeft u zaken die worden overgenomen door de nieuwe huurder? Overhandig dan het overnameformulier dat ondertekend is door u en de nieuwe huurder aan degene die de eindinspectie uitvoert.
Tijdens de eindinspectie controleert onze medewerker de staat van de woning. Bleek tijdens de voorinspectie dat er zaken nog niet op orde waren? Dan controleert hij ook of de herstelwerkzaamheden tussentijds zijn uitgevoerd. Is dat niet – of slechts gedeeltelijk – het geval, dan wordt dit in het eindinspectierapport opgenomen. De werkzaamheden worden vervolgens door ons uitgevoerd. De kosten brengen wij in rekening via de eindafrekening.

Wat is een eindafrekening?

De eindafrekening is een specificatie van alle openstaande posten zoals de huur, service- en/of verwarmingskosten en eventuele herstelkosten. Hierbij verrekenen wij de eventueel betaalde waarborgsom. In de eindafrekening staat onder meer:
– Of u nog huur moet betalen of juist terugkrijgt.
– Een verrekening van het voorschot op de servicekosten.
– Kosten van werkzaamheden die Newomij heeft uitgevoerd.
U ontvangt de eindafrekening na de eindinspectie.

Wat is een servicekostenafrekening?

In de servicekostenafrekening staan de servicekosten die we hebben gemaakt. Heeft u meer voorschot betaald? Dan krijgt u het verschil van ons terug. Heeft u minder voorschot betaald? Dan betaalt u het verschil alsnog aan ons. In de servicekostenafrekening staat:
– Een overzicht van elke kostensoort die in rekening wordt gebracht.
– Uw aandeel in de totale servicekosten van het complex.
– Uw betaalde voorschot en de daadwerkelijke servicekosten. Zo kunt u nakijken of de kosten juist zijn berekend.
Gaat u verhuizen of bent u verhuisd? Dan betaalt u alleen voor de periode waarin uw huurovereenkomst geldig was. Wij streven ernaar om de afrekening binnen zes maanden na afloop van de servicekostenperiode te versturen.

Wanneer krijg ik mijn borg terug?

Twee maanden na het einde van uw huurovereenkomst wordt de waarborgsom teruggestort op uw bankrekening. Voorwaarde is dat de woning in goede staat is opgeleverd en er geen sprake is van een huurachterstand of mutatieschade. Is dit wel het geval? Dan verrekenen we de kosten met de waarborgsom die u heeft betaald. Onder mutatieschade verstaan we kosten die gemaakt moeten worden om de woning weer verhuurbaar te maken.

 

Hoe wijzig ik mijn gegevens?

Persoonlijke gegevens wijzigt u eenvoudig in Mijn Newomij.

Ik ga verhuizen, maar mijn medehuurder wil de woning blijven huren

Wanneer één van de huurders wil achterblijven in de woning, kunt u een verzoek tot eenzijdige huuropzegging van de huur indienen . Beide huurders moeten deze huuropzegging ondertekenen.

De huurder die in de woning achterblijft, vragen we extra informatie aan te leveren zodat wij het verzoek kunnen beoordelen. Blijkt dat de achterblijver de huur kan betalen, dan kunnen we de andere huurder uitschrijven. Blijkt de achterblijver niet te voldoen aan het vereiste inkomen, dan moeten beide partners de huur opzeggen.

U stuurt de brief naar verhuur@newomij.nl of per post naar:
Newomij Vastgoed
Postbus 5090
1410 AB Naarden

Kan ik een medehuurder toevoegen aan mijn huurovereenkomst?

Ja, het is belangrijk dat wij op de hoogte zijn van een medehuurder.

Gaat u samenwonen met uw partner? Dien dan een verzoek in via Mijn Newomij om uw partner toe te voegen aan de huurovereenkomst. Wij zullen uw verzoek toetsten.

Gaat u trouwen of gaat u een geregistreerd partnerschap aan? Dan wordt uw partner automatisch medehuurder. Geef dan zijn of haar gegevens door via Mijn Newomij, voorzien van bewijsstukken van het gesloten huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Mijn medehuurder is overleden. Wat moet ik doen?

Gecondoleerd met het verlies van uw naaste.

In het geval van overlijden van uw partner of dierbare moet u ons informeren middels het toesturen van een kopie van de akte van overlijden. Was uw partner medehuurder van de woning, dan wordt deze van rechtswege uit de huurovereenkomst uitgeschreven. Was uw dierbare de enige huurder, dan eindigt de huurovereenkomst van rechtswege.

Stuur hiervoor een kopie van de akte van overlijden naar verhuur@newomij.nl of stuur deze per post naar:
Newomij Vastgoed
Postbus 5090
1410 AB Naarden

Wat moet ik doen als de huurder is overleden?

Wij wensen u veel sterkte bij het verlies van uw naaste. In geval van overlijden van de huurder moet de huurovereenkomst worden opgezegd. Degene die de huuropzeggingsbrief ondertekent, moet hierin vermelden wat de relatie is tot de huurder (bijvoorbeeld partner, vader, dochter etc.). Er moet een kopie van de akte van overlijden worden bijgevoegd. Beide documenten moeten worden verstuurd naar verhuur@newomij.nl of per post naar:
Newomij Vastgoed
Postbus 5090
1410 AB Naarden

Ik ben vergeten mijn huur over te maken

U ontvangt een betalingsherinnering per post of per e-mail met daarin het verschuldigde bedrag en de termijn waarbinnen u het bedrag moet voldoen.

Hoe gaat Newomij om met huurachterstanden?

Neem zo snel mogelijk contact met ons op via Mijn Newomij. We bekijken dan samen de mogelijkheden.

In verband met de wet Gemeentelijke Schulphulpverlening zijn wij verplicht om achterstanden langer dan 30 dagen te melden bij uw gemeente. De gemeente neemt contact met u op om passende hulp te bieden bij eventuele geldzorgen. Meer informatie over Hulp bij Geldzorgen vindt u op www.0800-8115.nl en op www.NVVK.nl.

Waarom heb ik een brief van het incassobureau ontvangen?

Na twee maanden huurachterstand dragen wij het incasseren van de huur over aan een deurwaarder. Dit geldt ook als u:
– Niet reageert op betalingsherinneringen.
– Geen betalingsregeling wil treffen.
– Zich niet houdt aan gemaakte afspraken.
U krijgt nogmaals de mogelijkheid om uw huurachterstand te betalen. De incassokosten zijn voor uw rekening. De communicatie loopt vanaf dat moment via het incassobureau.

Wanneer stapt de deurwaarder naar de rechter?

De deurwaarder stuurt uw dossier naar de rechter, als:
– U ook de deurwaarder niet betaalt.
– U een huurachterstand heeft van drie maanden of meer.
In beide gevallen vraagt de deurwaarder de rechter om ontbinding van de huurovereenkomst en betaling van de huurachterstand. Ook de bijkomende kosten van de procedure komen voor uw rekening. Na toezegging door de rechter wordt overgegaan tot huisuitzetting.

Ik heb een vraag over een reparatie

Is er iets stuk of is er een storing? U dient snel en eenvoudig een reparatieverzoek in via Mijn Newomij.
Is het een spoedgeval? We zijn 24 uur per dag telefonisch bereikbaar via 088 – 639 66 66.
Twijfelt u of u een reparatie zelf moet uitvoeren of dat Newomij dit doet? Raadpleeg dan het Onderhouds ABC.

Beschikt mijn woning over een rookmelder?

Ja. Sinds 1 juli 2022 is het verplicht om op elke etage een rookmelder te hebben. Newomij is als eigenaar en verhuurder verplicht de rookmelders te installeren en te onderhouden.

 

Ben ik als huurder verantwoordelijk voor onderhoud?

U bent samen met Newomij verantwoordelijk voor het onderhoud van uw woning. Kort samengevat is de verdeling als volgt:
– U bent zelf verantwoordelijk voor kleine, dagelijkse klusjes en reparaties.
– Newomij is verantwoordelijk voor de grote onderhoudswerkzaamheden.
In het Onderhouds ABC staan alle onderhoudswerkzaamheden op een rijtje en is per onderdeel aangegeven wie voor welk onderhoud verantwoordelijk is.

Hoe dien ik een verzoek voor groot onderhoud in?

Dien uw verzoek snel en eenvoudig in via Mijn Newomij.

Mag ik mijn huurwoning verbouwen of renoveren?

U mag kleine aanpassingen doen aan uw woning. Dit zijn aanpassingen die u zonder te veel kosten kunt terugdraaien, zoals gaatjes boren in de muur. Hiervoor hoeft u geen toestemming te vragen.
Voor grote aanpassingen zoals een renovatie van de badkamer of keuken, of een uitbouw, heeft u schriftelijke toestemming nodig. U kunt een verzoek indienen via Mijn Newomij. Vermeld hierin welke werkzaamheden u graag wilt uitvoeren, wie het uitvoert, wanneer u van plan bent om ze uit te voeren en voeg documenten toe zoals offertes, bouwtekeningen en foto’s van de huidige situatie. Op deze manier kunnen we de aanvraag sneller beoordelen.
Twijfelt u of u de aanpassing zonder toestemming mag uitvoeren? Raadpleeg dan het Onderhouds ABC.

Er is slecht weer op komst en het KNMI heeft een weeralarm afgegeven. Hoe bereid ik me hierop voor?

Klik hier voor een aantal tips om te zorgen dat u goed bent voorbereid, veilig bent en de schade van uw huurwoning zoveel mogelijk beperkt blijft.

De afvoer is verstopt. Wat moet ik doen?

In de brochure ‘Verstoppingen en elektrastoringen’ leest u een aantal tips om dit zelf te verhelpen, zodat het probleem hopelijk snel is opgelost. Lukt het niet? Dan helpen wij u natuurlijk graag verder.

Er is een elektrastoring in mijn woning. Wat moet ik doen?

Voordat u bij ons een melding maakt, is het belangrijk om eerst uit te sluiten dat de storing door uw eigen apparatuur of onjuist gebruik wordt veroorzaakt en u deze zelf kunt verhelpen. In de brochure ‘Verstopping en elektrastoringen’ leest u wat u moet doen om een elektrastoring zelf te verhelpen, zodat het probleem hopelijk snel is opgelost. Lukt het niet? Dan helpen wij u natuurlijk graag verder.