Huurvoorwaarden

Waar moet u aan voldoen om voor een huurwoning in aanmerking te komen?

Bij het zoeken naar een huurwoning willen wij u optimaal van dienst zijn, zodat wij u een passende woning kunnen aanbieden. Hiervoor hebben wij een aantal gegevens van u nodig, waaronder uw inkomens gegevens. Op basis van uw inkomen kunnen wij beoordelen of een woning bij u past. De voorwaarden die wij bij onze beoordeling hanteren, hebben we kort samengevat:

Inkomensnorm

Voor nieuwe huurders hanteren wij een inkomensnorm. Dit betekent dat uw (maand) inkomen in verhouding dient te staan tot de geldende huurprijs per maand. Dit kan per woning verschillen. Als algemene richtlijn hanteren wij een inkomensnorm, waarbij uw vaste bruto maandinkomen in ieder geval gelijk dient te zijn aan minimaal 4 maal de kale huurprijs. Daarbij geldt dat u een arbeidsovereenkomst dient te hebben van minimaal 12 maanden. U dient dit aan te tonen door middel van 3 recente salarisstroken en een recente werkgeversverklaring, danwel het definitieve aanslagbiljet inkomstenbelasting.

Voor tweeverdieners gelden ten aanzien van het tweede salaris andere inkomensberekeningen of voorwaarden. Het tweede inkomen wordt voor de helft meegenomen in de inkomensnorm. Deze inkomens worden per individueel geval beoordeeld.

Zelfstandigen

Voor zelfstandigen gelden andere inkomensberekeningen. Zelfstandig ondernemers dienen een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel aan te leveren en over de afgelopen 3 jaren een door een erkend accountant gewaarmerkte winst- en verliesrekening/balans en een kopie van de aanslag Inkomstenbelasting.

Gepensioneerden

Bent u gepensioneerd? Dan verzoeken wij u ons kopieën toe te sturen van uw pensioengegevens en uw AOW.

Eigen vermogen

Als u niet geheel aan onze inkomensnorm voldoet, maar u beschikt over eigen vermogen dan kan hier bij de aanvraag rekening mee worden gehouden. Dit bekijken wij per individuele situatie.

Betalingsachterstand

U mag geen betalingsachterstand hebben bij uw huidige verhuurder of hypotheekverstrekker. Als bewijs vragen wij u ons een verklaring van uw verhuurder/beheerder, eigenaar of hypotheekverstrekker aan te leveren.

Waarborgsom

Bij het aangaan van de huurovereenkomst vragen wij de huurder een waarborgsom te storten gelijk aan maximaal 2 maanden kale huur. Over de waarborgsom vergoeden wij geen rente.

Overige voorwaarden

  • De aanvrager dient een woningaanvraagformulier in te vullen, nadat er contact is geweest met onze afdeling verhuur of de makelaar.
  • Formulieren die niet volledig zijn ingevuld, nemen wij niet in behandeling.
  • De door de aanvrager verstrekte gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.
  • Aan het indienen van een woningaanvraagformulier kan door de aanvrager geen enkel recht worden ontleend.
  • Mogelijk onderdeel van uw inschrijving is het uitvoeren van een credit-check door Newomij. Bij een credit-check wordt gekeken naar (negatieve) betalingservaringen in de afgelopen jaren.
  • Mochten de gegevens van de aanvrager ten nadele zijn gewijzigd tegen de tijd dat er een woning wordt aangeboden, behouden wij ons het recht voor op ons standpunt terug te komen.