Huurvoorwaarden

Waar moet u aan voldoen om voor een huurwoning in aanmerking te komen?

Bij het zoeken naar een huurwoning willen wij u optimaal van dienst zijn, zodat wij u een passende woning kunnen aanbieden. Hiervoor hebben wij een aantal gegevens van u nodig, waaronder uw inkomens gegevens. Op basis van uw inkomen kunnen wij beoordelen of een woning bij u past. De voorwaarden die wij bij onze beoordeling hanteren, hebben we kort samengevat:

Inkomensnorm

Voor nieuwe huurders hanteren wij een inkomensnorm. Dit betekent dat uw (maand) inkomen in verhouding dient te staan tot de geldende huurprijs per maand. Dit kan per woning verschillen. Als algemene richtlijn hanteren wij een inkomensnorm, waarbij uw bruto maandinkomen in ieder geval gelijk dient te zijn aan minimaal 4 maal de kale huurprijs.

Inkomsten moeten worden aangetoond met een recente salarisstrook en een werkgeversverklaring (of accountantsverklaring bij zelfstandigen), dan wel het aanslagbiljet inkomstenbelasting.
Tweeverdieners

Voor tweeverdieners gelden ten aanzien van het tweede salaris andere inkomensberekeningen of voorwaarden. Het tweede inkomen wordt in de meeste gevallen voor de helft meegenomen in de inkomensnorm. Deze inkomens worden per individueel geval beoordeeld.

Zelfstandigen

Voor zelfstandigen gelden andere inkomensberekeningen of voorwaarden. Deze bekijken wij per individueel geval. Als u hieraan niet kunt voldoen, zijn wij helaas genoodzaakt uw aanvraag af te wijzen. Zelfstandig ondernemers dienen een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel te overleggen. Daarnaast vragen wij over de afgelopen 3 jaren een door een erkend accountant gewaarmerkte winst- en verliesrekening/balans en een kopie van de aanslag Inkomstenbelasting.

Gepensioneerden

Bent u gepensioneerd? Dan verzoeken wij u ons kopieën toe te sturen, waaruit blijkt wat uw jaarlijkse inkomsten c.q. toelagen zijn.

Eigen vermogen

Als u niet geheel aan onze inkomensnorm voldoet, maar u beschikt over eigen vermogen dan kan hier bij de aanvraag rekening mee worden gehouden. Dit bekijken wij per individueel geval.

Betalingsachterstand

U mag geen betalingsachterstand hebben bij uw huidige verhuurder of hypotheekverstrekker. Als bewijs vragen wij u ons een verklaring van uw verhuurder/beheerder, eigenaar of hypotheekverstrekker te overleggen.

Waarborgsom

Bij het aangaan van de huurovereenkomst vragen wij de huurder een waarborgsom te storten gelijk aan maximaal 2 maanden kale huur. Over de waarborgsom vergoeden wij geen rente.

Overige voorwaarden

  • De aanvrager dient een woningaanvraagformulier in te vullen, nadat er contact is geweest met onze afdeling verhuur of de makelaar.
  • Formulieren die niet volledig zijn ingevuld, nemen wij niet in behandeling.
  • De door de aanvrager verstrekte gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.
  • Aan het indienen van een woningaanvraagformulier kan door de aanvrager geen enkel recht worden ontleend.
  • Mogelijk onderdeel van uw inschrijving is het uitvoeren van een credit-check door Newomij Vastgoed. Bij een credit-check wordt gekeken naar (negatieve) betalingservaringen in de afgelopen jaren. Deze resultaten maken onderdeel uit van de beoordeling van het financieel risico.
  • Huuraanvragen kunnen te allen tijde zonder opgaaf van redenen worden geweigerd.
  • De aanvrager wordt – indien de aanvraag akkoord is bevonden – op de wachtlijst geplaatst in afwachting van een aan te bieden woning.
  • Mochten de gegevens van de aanvrager ten nadele zijn gewijzigd tegen de tijd dat er een woning wordt aangeboden, behouden wij ons het recht voor op ons standpunt terug te komen.